De 11 kenmerken van Big Picture Learning

De onderwijsfilosofie Big Picture Learning is van oorsprong gebaseerd op 10 onderscheidende kenmerken. In Nederland hebben we er daar een aan toegevoegd: Projectmatig werken is ons elfde kenmerk. Dit hebben we gedaan omdat bleek dat dit zeer belangrijke BPL-kenmerk onvoldoende geïmplementeerd werd als het niet als kenmerk op zich werd uitgelicht.

Veel scholen werken met één of een paar van de kenmerken, maar het wordt pas Big Picture Learning genoemd als alle kenmerken, op de eigen wijze van de school, verwerkt zijn in de schoolorganisatie en het onderwijs.

1. One kid at a time

Het gehele onderwijs is gebaseerd op de interesses, talenten en behoeften van de individuele leerling. Elke leerling wordt op een holistische wijze benaderd waardoor het personaliseren veel verder gaat dan alleen het theoretische schoolwerk. De leerling maakt met de advisor en ouders elke periode een leerplan waarin de doelen verwerkt zijn.

2. Advisorystructuur

De advisory is de kern van de schoolorganisatie en van de relationele structuur op een Big Picture Learning school. Het is het hart van de school en wordt door leerlingen vaak omschreven als een tweede familie. De leerlingen blijven meerdere jaren bij dezelfde groep, met dezelfde advisor, waardoor zij persoonlijke relaties aan kunnen gaan die een leven lang blijven bestaan.

3. Leren in de echte wereld door interesses en stage

Echt leren wordt het best bereikt in de echte wereld, buiten school. Big Picture Learning leerlingen lopen zo veel mogelijk stage bij een buitenschoolse expert op het gebied van hun interesse, waar ze in de praktijk kunnen werken aan hun eigen doelen en authentieke projecten. Deze stages zijn in eerste instantie bedoeld als middel om de te leren lesstof te koppelen aan voor de leerling relevante projecten in de echte wereld en hebben dus niet als doel de beroepspraktijk te leren.

4. Projectmatig werken

Leren gebeurt zoveel mogelijk projectmatig in plaats van klassikaal en volgens methodes. Projectmatig werken komt dus niet boven op het huidige curriculum maar vervangt zoveel mogelijk de traditionele manier van lesgeven. Persoonlijke- en stageprojecten zijn gebaseerd op de interesses van de leerling, klassikale projecten worden bijvoorbeeld gebaseerd op thema’s die op dat moment belangrijk zijn of lesstof die behandeld moet worden.

5. Ouder- en familiebetrokkenheid

Ouders en familieleden zijn gewaardeerde leden van de schoolgemeenschap en hebben een proactieve rol in het leerproces van hun kinderen. Ze zijn een onderdeel van de planning en beoordeling van het werk van de leerling. Ze worden gevraagd hun ervaring en netwerk in te zetten om de school te ondersteunen en spelen vaak een belangrijke rol in het vinden van potentiële buitenschoolse mentoren.

6. Authentiek beoordelen

Leerlingen worden niet beoordeeld door middel van toetsen maar door aan een publiek te laten zien hoe en wat er geleerd is en welke voortgang er zit op het gebied van de interesses van de leerlingen. De beoordelingscriteria worden individueel bepaald en gebaseerd op de criteria van de echte wereld in samenwerking met de praktijkopleider op het gebied van hun interesses (stagebegeleiders). Leerlingen reflecteren meerdere keren per jaar op hun werk en voortgang door middel van een presentatie of tentoonstelling en bespreken hun voortgang met medewerkers van de school, hun ouders, medeleerlingen en de buitenschoolse praktijkopleider.

7. Schoolcultuur

In Big Picture Learning scholen heerst een klimaat van vertrouwen, positiviteit en gelijkwaardigheid onder en tussen jongeren en volwassenen, dat je kunt voelen als je binnenkomt. Leerlingen hebben een leiderschapsrol in de school en de cultuur onder de volwassenen is gebaseerd op samenwerking. Bij het nemen van beslissingen wordt er geluisterd naar de mening van de leerlingen. Onderdeel van de cultuur zijn vieringen en rituelen.

8. Schoolorganisatie

De schoolorganisatie gaat uit van kleinschaligheid, korte lijntjes en overzichtelijkheid. Scholen worden georganiseerd op basis van een cultuur van samenwerking en communicatie. Ze zijn niet per se gebonden aan structuren zoals een gebouw, roosters, een schoolbel of kalenders. Er is een verwevenheid van de school met de gemeenschap er omheen.

9. Leiderschap

Leiderschap wordt gedeeld door een sterke, visionaire directeur; een toegewijd, verantwoordelijk team van advisors, docenten en ander personeel; en leerlingen. De schoolgemeenschap functioneert als een democratie. Een diepgaand gevoel van gedeeld eigenaarschap, ook in het eigen leren, zorgt voor een positieve cultuur die uitgaat van continue verbetering.

10. Studie-loopbaan-planning

Leerlingen ontwikkelen een realistisch plan voor de toekomst, wat kan bestaan uit een vervolgopleiding of een passende baan. Dit plan wordt gekoppeld aan het leerplan en aan de stage van de leerling.

11. Professionele ontwikkeling

Een Big Picture Learning school is een lerende gemeenschap van mensen die zich continu willen verbeteren. Op regelmatige basis wordt er aandacht besteed aan professionalisering van het team door de school zelf of door medewerkers van Big Picture Learning Nederland.

© BigPictureNederland.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring